ગોળમટોળ ચહેરાવાળું, કળશ સૌથી વધુ લોકપ્રિય ચલચિત્રો