મા બાપ બહાર હોય ત્યારે બાળકની દેખરેખ કરનાર, કળશ સૌથી વધુ લોકપ્રિય ચલચિત્રો